Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Население на община Белица

По данни на Националният статистически институт, към 31.12.2003 г. населението на община Белица наброява 9539 души, или 2,8% от общото население на област Благоевград. Населението на общината постоянно намалява – с 19 души спрямо 31.12.2002 г., с 81 човека или с 0,8% спрямо последното преброяване на населението от 1.03.2001 г., и с 578 човека или с 5,7% спрямо края на 1992 г.

Община Белица е една от общините в областта, които регистрират положителен естествен прираст за 2003 г. За община Белица той е 37, през годината са родени 121, а са починали 84 души. Въпреки това, при сравнение с 2002 г., е налице намаление на ЕП с три пункта, което се дължи на намаляване броя на ражданията и увеличаване на смъртността.

Механичният прираст за същата година е отрицателен (-56), с почти два пъти повече изселили се (123) от заселилите се в общината (67). През последните години миграцията е най-вече сред две групи от населението: млади хора с висше образование и висока квалификация, търсещи професионална реализация извън рамките на общината, и хора без образование, но с квалификация (напр. строители), които не могат да си намерят работа на територията на общината.

Намаляването на естествения прираст, комбиниран с отрицателен механичен прираст, влияят в посока на непрекъснато намаляване на населението на общината.

Структурата по пол на населението в общината показва превес на жените над мъжете с 353 души.

Възрастовата структура се отличава с преобладаващ дял на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) – 61,5%. Делът на децата и младите хора до 15 г. е 20,2%, а делът на населението над 64 г. е 18,3%.

За разлика от област Благоевград и страната като цяло, делът на населението в подтрудоспособна възраст е с 1,9 пункта по-висок от дела на населението в надтрудоспособна възраст. Коефициентът на зависимост на възрастното население (18%) е също по-нисък от този за областта (19,8%) и за страната като цяло (24,9%). При такъв възрастов състав на населението общината разполага с човешки ресурс за развитие в средно-срочен план. По отношение на дългосрочното планиране е валидна общата за страната тенденция на застаряване на населението, която още повече се засилва от процесите на миграция сред младите хора.

 

Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете парковете и зелените площи в Белица

с драматизация на „Приказка за водата“
___________

 1 от 3  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67