Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Инфраструктура на община Белица

Водоснабдяване и канализация

Делът на централно водоснабденото население в община Белица е 75,9%, като напълно е изградена водоснабдителна инфраструктура в град Белица, с. Краище и с. Горно Краище. Населението, което няма достъп до централно водоснабдяване използва местни дренажни водохващания, в които водата е с недоказани питейни качества и е възможно да бъде опасна за здравето на консуматорите.

Количеството на доставената вода на човек от населението в общината през 2003г. е 88 л/чден, което е значително по-малко от стойността на показателя за област Благоевград (140 л/чден) и страната (137 л/чден). Главната причина е ниската степен на индустриализация на общинската икономика и незначителното потребление на вода от индустриалните предприятия. Количествата на доставената вода за домакинствата в община Белица (86 л/чден) не се различава от стойностите за областта и страната (съответно 98 и 90 л/чден). Към края на 2002г. на територията на общината няма населени места с режимно водоподаване.

По населени места водоснабдителната мрежа е както следва: град Белица – 25 км; с. Краище – 2,8 км., с. Горно Краище– 3,6 км.

В населените места от водоснабдителна група Белица и с. Дагоново инфраструктурата се управлява и стопанисва от "ВиК" ЕООД Благоевград. Водоснабдителната инфраструктура в останалите села е общинска собственост и се стопанисва и поддържа от община Белица.

Инфраструктурата във всички населени места е изградена от етернитови тръби, налице са множество аварии, загубите на вода достигат до 65% от подаденото водно количество. Техническото състояние на мрежата води до влошаване качеството и значително повишаване себестойността на подаваната вода. Поддръжката на мрежата е силно затруднена, необходимо е привличането на публично финансиране за ремонт и реконструкция на водоснабдителната инфраструктура.

Питейното водоснабдяване на с. Дагоново се извършва от естественото езеро "Рибно". Водата е с добри питейни качества, но през летния сезон се развиват микроорганизми, които придават лош мирис на водата. Довеждащият водопровод е изграден от етернитови тръби и поради каменливостта на терена се реализират сериозни загуби на вода. Необходими са инвестиции за цялостна подмяна на водопровода със съвременни материали.

Канализационна мрежа е изградена в град Белица и с. Дагоново, а в останалите населени места има  само частични канализации. Особено сериозен е проблемът в с. Краище, с. Горно Краище и с. Бабяк, като се вземе предвид, че в тези населени места e концентрирано над 40% от населението на общината.

Битово-фекалните  и отпадните води от селското стопанство се заустват във водоприемниците без пречистване. В населените места без изградена канализация се използват локални септични ями, което създава епидемиологична опасност и оказва негативно влияние върху качествените характеристики на почвите, респективно произвежданата земеделска продукция.

В населените места на територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадни води. Локална пречиствателна станция за отпадни води е изградена в курортния комплекс "Семково", съобразена с настоящия капацитет на курорта.

Електроснабдяване

Всички населени места на територията на община Белица са електроснабдени, като електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена, но на места има проблеми с качеството и сигурността на захранване. Мрежата е изцяло въздушна, с обща дължина от 140 км., като има и 126 км. въздушни магистални водопроводи.

Електрическата мрежа е равномерно разпределена по територията на общината и обхваща всички населени места.

С цел оптимизиране на електропотреблението за публични нужди е осъществявен проект за подмяна на уличното осветление с нови съоръжения и енергоспестяващи крушки. По този начин се реализират значителни икономии от общинския бюджет, които могат да се пренасочат към други сфери. Също така е необходимо изпълнението на мероприятия по енергийна ефективност за обществените сгради, чиито средносрочен ефект също ще се отрази в намаление разходната част на бюджета.

Съобщения

В планинските територии голямата разпокъсаност на населените места не позволява телефонизиране на всички села. В някои села връзките са по въздушни трасета, амортизирани, използват се телефони с местна батерия, като на места  няма селищна телефонна мрежа, а само по един обществен пост и нито един домашен, включени чрез въздушен проводник. Поради планинския характер на релефа, там връзките в момента се осъществяват по аналогови радио-релейни линии. Предстои пренасочването им по цифрови радио-релейни линии.

Покритието с радио-телевизионен сигнал в някои населени места се ограничава само до националните програми.

Достъп до Интернет е осигурен в гр. Белица, посредством кабелна мрежа, като се поддържа скорост 128 b/s. Качеството на услугата е незадоволително, като съществуват възможности за развитие на мрежата за интернет достъп, поради наличието на оптичен кабел, преминаващ по билото на връх "Бонтишка" на около 40 км. по въздушна линия от гр. Белица.

Транспортна инфраструкутура

Пътната мрежа на територтията на общината е с дължина 126 км, като републиканските пътища са  12 км, а общинските пътища са 114 км. Гъстотата на пътната мрежа е 43 км/100 кв. км., което е повече от средното за страната (33 км/100 кв. км.), като липсват пътища от висок клас. За голямата гъстота на пътната мрежа допринася наличието на пътища без трайна настилка (53 км), а гъстотата на пътната мрежа при изключване тези пътища е 24,9 км /100 кв км.

Главната пътна артерия в общината е път ІІ-84 Разлог – Велинград, който преминава на 4 км. от общинския център гр. Белица в направление изток-запад и свързва общината със съседните общини, областния град и националната пътна мрежа. Лошото техническо състояние на пътя и планинският релеф затрудняват движението, особено при зимни условия. Благоприятно за за икономическото развитие на общината е реализирането на публични инвестиции от Изпълнителна агенция "Пътища"-Областно управление Благоевград за подобряване техническите и експлоатационните характеристики на път ІІ-84 Разлог – Велинград, предвид на сравнително благоприятното географско положение, възможността за подобряване на транспортната достъпност на общината и повишаване на инвестиционната и предприемаческата активност.

От особено важно значение за социално-икономическото развитие на общината е връзката с път ІІ-19 Разлог – Гоце Делчев – Драма, която създава предпоставки за активно стопанско развитие и повишава атрактивността на общината пред външния бизнес. Засега неговото значение е регионално като осигурява връзката на общините на област Благоевград, разположени по поречието на р. Места с международен път Е-79. Отварянето на пътя към Р. Гърция при ГКПП Илинден ще го превърне в международен. Това ще се отрази благоприятно на икономиката на община Белица. Като цяло при сегашното си състояние той не отговаря на изискванията на очаквания международен автомобилен трафик и на нарастващия транспортен поток, особено през зимния сезон. Осигурено е финансиране по линия на програма ФАР  - Трансгранично сътрудничество за рехабилитация и частична реконструкция на пътя, целящо подобряване на качествените характеристики на пътя и постигане на стандартите за път от такава категория.

Общинската пътна мрежа е представена от:

Общински път отклонение ІІ-19 – Елешница (община Разлог) – Палатник – Черешово, с дължина 19км. е в лошо техническо състояние, необходим е основен ремонт на пътното платно, възстановяване на банкетите и канавките. Пътят има надобщинско значение, тъй като е единствената пътна връзка за селата Палатник, Черешово, Златарево, Орцево и Върхари през община Разлог, като те нямат директна нямат пътна връзка с общинския център. Пътят обслужва 915 души постоянно население. Село Златарево се свързва с пътя посредством отклонение с дължина 9 км, път с асфалтова настилка, а селата Орцево и Върхари посредством местен път без настилка с дължина 7,5км.

Общински път отклонение ІІ-84 – Белица – Семково, с дължина 19 км. е в средно техническо състояние, необходим е частичен ремонт на асфалтовата настилка и пътните съоръжения. Пътят свързва курорта Семково с гр. Белица и второкласния път Разлог – Велинград и има важно значение за развитие на туризма.

Общински път отклонение ІІ-84 – Краище – Бабяк, с дължина 16 км. обслужва селата Краище, Г. Краище, Кузьово, Лютово и Бабяк, а броят на постоянното население, което използва пътната връзка е 4603 души или 48% от населението на общината. Село Кузьово се свързва с посочения път посредством местен път без трайна настилка.

Основните проблеми свързани с поддръжката и развитието на общинската пътна мрежа са свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура и тенденция за продължаващо влошаване качество на инфраструктурата, породено от интензивността на водната ерозия. Бюджетните ресурси на община Белица, както и на повечето малки общини в България са силно зависими от субсидиите от републиканския бюджет, ограничени са възможностите за реализация на собствени приходи и за финансиране на значими инфраструктурни проекти.

Инфраструктурата за пътнически автобусен транспорт е представен от автогара Белица, която е общинска собственост. Автобусни превози се изпълняват от частни превозвачи ежедневно до градовете София, Пловдив, Благоевград, Разлог и Велинград. Обществен пътнически транспорт в рамките на общината не е организиран.

Железопътният транспорт е представен от теснолинейния път Септември –Добринище, който свързва община Белица със съседните общини Разлог и Якоруда. Значимостта на жп транспорта за местното население е свързан с липсата  автобусни превози и затруднения автомобилен транспорт при зимни условия, което практически го превръща в единствения възможен начин за придвижване. Влаковите композиции могат да бъдат използвани и като атракция за разнообразяване на туристическото предлагане.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете историческите паметници

с драматизация на „Приказка за водата“
___________

 1 от 3  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67