Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Горско и селско стопанство в Белица

Горско стопанство

Община Белица се намира в планински район, поради което местната икономика е силно зависима от  дърводобива и дървопреработването.

Горският фонд на територията на община Белица е 219445 дка, или 74,8% от територията на общината. В Рила преобладават иглолистните насаждения –  бял и черен бор, смърч,  бяла и черна мура. В по-ниските части от широколистните дървесни видове преобладава дъба. Широколистният пояс навлиза по долините на рилските реки навътре в планината. Западните Родопи са заети предимно от представители на средноевропейската горска растителност, като особено голямо развитие  има иглолистната растителност. По-големи площи от букови гори има по северните склонове на Западните Родопи.

Преобладаващата част от горите са държавна собственост, на частни лица са възстановени 1427 дка. Значителният дял на държавния горски фонд е свързан с обявяването на Национален парк “Рила”. Използването на горските ресурси за стопански цели следва да се извършва в съответствие със Закона за защитените територии, подзаконовите нормативни актове и Плана за управление на Национален парк “Рила”.

Горският фонд на общината се стопанисва от Държавно лесничейство “Белица”. Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са: дърводобив, възобновяване и залесяване, реконструкция на слабопродуктивни гори. Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна дървесина. Значимо е и вторичното използване на горите (сено, листников фураж, горски плодове и билки). Основен проблем в общината са мащабите на незаконната сеч, като значителна част от доходите на местното население се осигуряват от сивата икономика. Изсечените горски площи от незаконна сеч почти не се залесяват и възстановяват от лесничейството поради недостиг на финансови ресурси, което активизира ерозионните процеси.

Значителният горски фонд може да бъде един основните източници на икономически растеж на общината, при устойчиво ползване на горските ресурси. Развитието на производства използващи дървесината като суровина, както и такива свързани с първична преработка на билки, гъби и диви плодове би допринесло както за развитието на селското и горско стопанство така и за цялостното икономическо развитие на общината. Това изисква целенасочени действия за развитие и защита на горските територии.

Селско стопанство

Според преброяването на частните земеделски стопанства на домакинствата (01.03.2001 г.), в общината има 2393 земеделски стопанства. Те представляват 73,3% от всички домакинства в общината (2821). Високия относителен дял на домакинствата, ангажирани в земеделски стопанства е свързано предимно с производството на селскостопанска продукция за собствени нужди, за повишаване доходите на населението, но и с доминиращата роля на селското стопанство в структурата на общинската икономика.

Обработваемата земя е с обща площ 34 203 дка, като на човек от населението се падат по 3,6 дка обработваема земя, при средно за страната 6,3 дка/човек. По форма на собственост 10% от земеделската земя е частна, 10% е общинска, 80% е държавна. Отностелния дял на общинските земи е нисък и силно ограничава възможностите за стимулиране развитието на селското стопанство чрез предоставяне на площи на арендатори за създаване на крупни стопанства и ферми. Резерв представляват земите, които се предвижда да бъдат актувани като общинска собственост след изтичане на давностния срок за възстановяване на собствеността.

Основна част от обработваемата земя заемат културите: картофи (2920дка), зрял боб (520дка), царевица (600 дка) и тютюн (920дка), тритикале (485 дка), зеленчуци общо (270дка), люцерна (450дка), пшеница (30дка). Броят на регистрираните тютюнопроизводители е 1200 души, а годишната квота на общината е 1200 тона тютюн. Съществуват благоприятни условия за култивиране на лечебни растения, и създаване на трайни насаждения от горскоплодни култури.

Средният размер  на обработваните площи от земеделските стопани в общината е 3,2 дка, като основните причини са раздробеността на земята и планинския релеф.  Използва се остаряла селскостопанска техника или не се използва техника, което води до загуби при прибиране на реколтата. Стопанствата са ориентирани към самозадоволяване нуждите на населението, като земята се обработва за допълване на доходите на домакинствата.

Животновъдството има по-малък дял в произведената селскостопанска продукция. Представени са почти всички видове домашни животни. Отглеждат се говеда, овце, кози и свине. През 2003г. броят на отглежданите домашни животни е както следва: говеда 2800 броя, овце 8700бр., кози 610 броя, свине 115броя,. Намаляването на броя на животните през последните 15 години затихва като процес, но затрудненията свързани с реализацията на продукцията продължава да бъде основен проблем пред животновъдите.

Семейните ферми не са пазарно ориентирани, на пазара се появяват излишъците на домакинствата. Качеството на продукцията е ниско, поради липса на познания у фермерите за храненето и отглеждането на животните.

Подкрепа на селскостопанските производители осигурява и съществуващия от 2001г. в съседната община Разлог Бизнесцентър “Места”, създаден с финансовата подкрепа на ПРООН, които предоставя на стопаните информация, консултации и достъп до лизингови схеми за закупуване на оборудване.

Община Белица е включена в проект “Устойчиво развитие на селските райони”, финансиран от ПРООН и Министерство на земеделието и горите, в рамките на който се оказва експертна и финансова подкрепа за земеделските стопани.

Перспективите за развитие на селското стопанство на община Белица са свързани с въвеждане на алтернативни култури, като ръж и тритикале, билки, малини и боровинки. Потенциал за развитие има и пчеларството. Важно значение за развитието на селското стопанство има и развитието на свързаните отрасли, предимно хранително-вкусовата промишленост и селския туризъм.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Станков водопад"

Заповядайте на 16 май в 18:00ч.
___________

 1 от 9  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67