Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

План за развитие на община Белица

1. Приоритет “Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика”

Мярка. 1.1. “Подкрепа за развитие на малки и средни предприятия в областта на селското стопанство и преработвателната промишленост”

Подмярка “Насърчаване развитието на клъстъри и бизнес мрежи”
Подмярка “Създаване на асоциации на производителите”

Мярка 1.2. “Насърчаване прилагането на технологии и въвеждане на алтернативни култури в селското стопанство”

Подмярка “Развитие на професионалните умения на земеделските производители”
Подмярка “Информационни и консултантски услуги за селскостопанските производители”

Мярка 1.3. “Насърчаване развитието на устойчив туризъм”

Подмярка “Подкрепа за участие в регионален туристически продукт”
Подмярка “Изграждане на туристическа инфраструктура”

Мярка 1.4. “Изграждане на бизнесинфраструктура”

Подмярка “Изграждане на индустриални зони”
Подмярка “Създаване на Общински бизнес център”

Мярка 1.5. “Подкрепа за развитие на бизнеса и привличане на външни инвестиции”

Подмярка “Създаване на партньорства с бизнеса при усвояването на различни финансови инструменти”
Подмярка “Намаляване на административните бариери пред МСП”
Подмярка “Инвестиционен маркетинг и икономическо развитие”
Подмярка “Създаване на общински гаранционен фонд”

2. Приоритет “Развитие на техническата и социална  инфраструктура”

Мярка. 2.1. “Развитие на общинската пътна инфраструктура”

Подмярка ”Рехабилитация на общинската пътна мрежа”
Подмярка “Ремонт на уличната настилка в населените места”

Мярка 2.2. “Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа”

Подмярка “Реконструкция на водоснабдителната система”
Подмярка “Реконструкция на водоснабдитената инфраструктура в малки населени места”
Подмярка “Изграждане на водоснабдителна инфраструктура в неводоснабдени населени места”
Подмярка “Реконструкция на канализационната мрежа”
Подмярка“Изграждане на канализационна мрежа в населените места”
Подмярка “Изграждане на местни водоизточници”
Подмярка “Изграждане на ПСОВ”
Подмярка “Изграждане на пречиствателни съоръжения в малки населени места”

Мярка 2.3. “Изграждане и развитие на екологична инфраструктура”

Подмярка “Отстраняване на стари замърсявания и рекултивация на засегнатите площи”
Подмярка “Развитие на инфраструктурата за управление на твърдите битови отпадъци”
Подмярка “Въвеждане на енергоспестяващи техонологии и топлоизолация на публични сгради”
Подмярка “Разделно събиране и компостиране на твърди битови отпадъци”

Мярка 2.4. “Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура”

Подмярка “Подобряване на общинската осветителна улична мрежа”
Подмярка “Благоустрояване на обществени терени и сгради”
Подмярка “Ремонт на образователни заведения ”
Подмярка “Насърчаване на публично-частното партньорство за предоставяне на социални услуги”
Подмярка “Оптимизиране на общинската образователна мрежа и подобряване на материалното осигуряване за образованието”

 

3. Приоритет “Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот”

Мярка. 3.1. “Адаптиране на образователните услуги съобразно потребностите на пазара на труда”

Подмярка “Развитие на професионалното обучение в училищата”
Подмярка “Чуждоезиково обучение”
Подмярка “Подобряване на достъпа до информационни технологии и повишаване на компютърните умения на учащите”

Мярка 3.2. “Превенция на ранното напускане на образователната система и насърчаване ученето през целия живот”

Подмярка “Обучения за придобиване на базови професионални умения за лицата напуснали образователната система”
Подмярка “Квалификация и преквалификация на селскостопански производители”
Подмярка “Подобряване на достъпа до образование за деца от семейства в неравностойно положение”

Мярка 3.3. “Подобряване на социални и здравните услуги”

Подмярка “Укрепване на капацитета за предоставяне на социални услуги”
Подмярка ”Информационни кампании за превенция на социално значими заболявания”

Мярка 3.4. “Опазване на местното природно и културно наследство”

Подмярка “Социализация на паметници на културата с туристически потенциал”
Подмярка “Развитие на местни културни инициативи”
Подмярка “Подобряване на обществените нагласи за отговорно отношение към природните ресурси и културно-историческото наследство”

Мярка 3.5. “Социална интеграция на лица и групи в неравнопоставено положение”

Подмярка “Подобряване на достъпа до публични услуги”
Подмярка “Прилагане на националната политика на пазара на труда”

Мярка 3.6. “Изграждане и развитие на трансгранични партньорства”

4. Приоритет “Укрепване на институционалния капацитет на общинска администрация”

Мярка 4.1. “Подобряване качеството на предоставяните публични услуги”

Подмярка “Обучение на общински служители”
Подмярка “Предоставяне на административни услуги на “едно гише”

Мярка 4.2. “Укрепване на административния капацитет на общинско ниво”

Подмярка “Подобряване качеството на предоставяните публични услуги”
Подмярка “Укрепване на капацитета на общинска администрация за управление на Подмяркаи”
Подмярка “Повишаване информираността на местната общност и подобряване участието на гражданите и неправителствения сектор в управлението на общината”
Подмярка “Сертификация на общинска администрация по управление на качеството”

Мярка 4.3. “Участие в партньорски мрежи”

Подмярка “Развитие на трансгранични партньорства”
Подмярка “Участие в регионални и национални мрежи”Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Карта със забележителностите в община Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Боботната скала"

На една маса седнаха над 80 обществени личности и дейци
___________

 1 от 5  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67