Реклама

Карта със забележителностите в община Белица

Новини от Белица

окт 26, 2020

График на сметоизвозването за 2021г.


НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА
З А П О В Е Д № РД-15-535, гр.Белица, 21.10.2020 г., относно организиране на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места от общината.
На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.62 и 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, за данъчната 2021г.
О П Р Е Д Е Л Я М:
Следните райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
І. Град Белица
ІІ. с. Краище; с. Горно Краище и с. Дагоново, с. Бабяк; с. Лютово, Черешово, Орцево, Кузьово и Палатик
ІІІ. Курортен комплекс ”Семково”;
IV. Местността „Андриянов чарк“
Честотата на сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци от определените райони е както следва:
• 2 пъти седмично за гр. Белица ;
• 2 пъти седмично за с. Краище;
• 1 път седмично за с. Дагоново и с. Горно Краище и с. Бабяк;
• 2 пъти месечно КК ”Семково”;
• 1 път месечно за м. „Андриянов чарк“;
• 2 пъти месечно за с.Лютово, Черешово, Орцево, Кузьово и Палатик.
V. Квартали и парцели, които се изключват от районите с организирано сметоизвозване:
1.За с.Горно Краище:
Всички зони, попадащи извън регулационния план на селото.
2.За с. Краище:
Извън регулация с идентификатор №39270.1.1551
VI. Освобождават се от такса сметосъбиране и сметоизвозване , физическите лица от
с. Гълъбово и с. Златарица;
VІI. Вид на предлаганите услуги през 2021г:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци-предоставени за обществено ползване съдове - кофи тип „Мева” и контейнери тип „Бобър” 1.1;
2. Обезвреждане и депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог;
3. Разделно събиране и оползотворяване на „зелени отпадъци“ и извозване до Инсталация за компостиране на „зелени отпадъци“ в Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог;
4. Разделно събиране на хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки, както и последващо третиране на площадка, находяща се в Благоевград-предоставени за обществено ползване контейнери тип „Иглу“ – сини, жълти и зелени, разпределени, както следва:
• Град Белица - 9 „трицветни точки“ ;
• Село Краище - 7 „трицветни точки“;
• Село Горно Краище - 4 „трицветни точки“.
Контейнерите се обслужват по график, като сините и жълти контейнери се извозват един път месечно, а зелените един път на шест месеца.
5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включващо:
- ръчно метене на територии за обществено ползване;
- извозване на отпадъци от улици и площади;
- миене на улици

Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Карта със забележителностите в община Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете местността "Равен"

Концертът ще се състои на 09.04.2021г. (петък) от 17.00 ч.
___________

 1 от 83  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 80см
Работещи писти: "Еделвайс" и "Аскер"
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67