Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Околна среда и води на община Белица

Организирано сметоизвозване се извършва в Белица, Краище, Горно Краище, Дагоново и курорта Семково, като достъп до услугата има  77% постоянното население на общината. В останалите населени места отпадъците се депонират на нерегламентирани площадки, което е причина за замърсяване на непосредствено прилежащите им територии. Количеството на генерираните отпадъци на територията на общината до 2002 год. са 5152 тона битови и 11700 тона строителни отпадъци. Те се депонират в м.”Валтата”, на десния бряг на р.Беличка, която е приток на р. Места и отпадъците замърсяват реката. Съгласно Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие (2000-2006г.) се предвижда изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на община Разлог и претоварни станции за обслужване на общини Разлог, Белица и Якоруда. Осигурено е финансиране от националния бюджет, като очаквания срок за изграждане на съоръженията е 2006г. Такова депо все още не е изградено.

На територията на община Белица няма замърсители на атмосферата и не са регистрирани емисии на вредни вещества.

Водни ресурси

Водните ресурси на общината се формират от рилските реки - Места (извираща на територията на съседната община Якоруда), Беличка, Вотърчка, както и извиращите от Западните Родопи реки - Бабешка, Златарица, Палатик и притоците им. Изобилните валежи, продължителното задържане на снежната покривка и сравнително добре развитата горска и тревна растителност, обуславят пълноводието на реките в общината. В землището на град Белица на територията на Национален парк "Рила" се намират 4 чисти планински езера - Сухото езеро, Скалишки езера, Вапски езера и Чернополянски езера. В рамките на парка, В близост до община Белица е разположен един от най-старите резервати в България - "Парангалица".

В общината има два минерални извора. Единият се намира при река Златарица. Неговата вода е термална (290С), слабо минерализирана (0,199 г/л) и е подходяща за балнеолечение. Изворът е общинска собственост. Другият минерален извор се намира в град Белица. Той е сондажен водоизточник на минерална вода с температура 26°С и ниско съдържание на разтворени минерални вещества, подходяща, както за балнеолечение, така и за бутилиране.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете Историческият музей

Маршрутът за достъп е променен поради течашуи ремонтни дейности
___________

 1 от 10  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67