Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Географска характеристика на община Белица

Община Белица е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 293,5 кв. км. Граничи с общините Банско, Разлог, Самоков, Якоруда и  Велинград.  Общината е съставена от 13 населени места – общинският център гр. Белица,  и 12 села, които са разположени в южната част на общината.

Релефът е планински и полупланински, обхваща части от Рила и Западните Родопи, както и  долината в горното течение на р.Места. Средната надморска височина е 1351м., а денивелацията е 450м, което влияе неблагоприятно  върху общоикономическото и инфраструктурното развитие на общината, както и върху развитието на селищната мрежа.

Климатът е преходноконтинентален със слабоизразено средиземноморско влияние, проникващо по долината на р. Места, средната годишна температура е 80С. Зимите са студени, като средната януарска температура е -20С. Снежната покривка се задържа около 150 дни в годината, като с повишаване на надморската височина нараства и броят на дните със снежна покривка. Лятото е кратко и прохладно със средна температура през м. юли 180С.

Най-разпространени са кафявите горски почви, а в районите с надморска височина над 1200м. планинско горски почви. По поречието на р. Места има планинско-ливадни и алвиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, а във високите части на планините има планинско-ливадни почви и неразвити скелетни почви. Почвите се отличават със маломощен до средномощен хумусен хоризонт, с влошен воден и хранителен режим и естествени агропроизводствени свойства.

Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до развитието на много силна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци. Почвената ерозия оказва извънредно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство.

На територията на Национален парк "Рила" попадат 1394 ха пасищна площ и 3731,4 ха горски фонд от северната част на общината, включени в парков участък "Белица". На територията на парковия участък е установено наличието на ендемични и реликтни видове, както и на застрашени и защитени видове, което определя високата степен на консервационна значимост на парковия участък и възможностите за развитие на щадящи природата туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението и други икономически дейности, съобразени с плана за управление на защитената територия.

Водните ресурси на общината се формират от река Места и от нейните притоци реките Беличка, Вотърчка, Бабешка, Златарица, Палатик. Изобилните валежи, продължителното снегозадържане и наличните горски ресурси обуславят пълноводието на реките. В северната част на община Белица са разположени четири високопланински естествени езера  - Сухото езеро, Скалишки /Реджепишки/ езера, Вапски езера и Чернополянски /Карааланишки/ езера. Езерата представляват неизползван ресурс за туристическо предлагане.

На територията на общината има две находища на термални води с местно значение с общ дебит 4л/сек и температура 260С. Минералният извор в гр. Белица е сондаж, като водата е слабоминерализирана, подходяща за ежедневна трапезна употреба и балнеолечение. Изворът на р. Златарица, който е общинска собственост е открито водохващане, водата е слабоминерализирана, подходяща за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете местността "Равен"

с драматизация на „Приказка за водата“
___________

 1 от 3  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67